FiDocs Padel Business Open 2023

ALGEMENE VOORWAARDEN FIDOCS PADEL BUSINESS OPEN 2023

Voorwaarde voor deelname is dat de deelnemer akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden. Zonder akkoord van deze Algemene Voorwaarden is deelname uitgesloten.

Artikel 1.

Registratie: Deelnemer dient zich voor deelname aan het event te registreren via de door de organisator ter beschikking gestelde en aangegeven procedure.

Artikel 2.

Gezondheid: Deelnemer dient in goede gezondheid te verkeren en in staat te zijn om deel te nemen aan de sportactiviteiten.

Artikel 3.

Leeftijd: Naast alle andere voorwaarden staat deelname aan het FiDocs Padel Business Open event 2023 vrij aan hen die leeftijd van 18 jaar en ouder hebben bereikt.

Artikel 4.

Uitrusting: Deelnemer dient te beschikken over of zorg te dragen voor de juiste uitrusting om het FiDocs Padel event te kunnen beoefenen. Bijvoorbeeld, deelnemers aan een Padel wedstrijd moeten schoenen hebben die geschikt zijn voor de uitoefening van de sport.

Artikel 5.

Gedrag: Deelnemer dient zich te allen tijde op respectvolle en correcte wijze te gedragen tegenover andere deelnemers, organisatie, officials en toeschouwers.

Artikel 6.

Veiligheid: De organisatie (TopSpin Zwijndrecht en FiDocs BV) van het FiDocs Padel Business Open 2023 dragen zorgen voor een veilige omgeving voor de deelnemers en toeschouwers. Er kunnen bijvoorbeeld EHBO-posten worden opgezet. AED is op de locatie aanwezig.

Artikel 7.

Weer: In geval van extreme weersomstandigheden kan het evenement worden geannuleerd of uitgesteld. Deelnemer heeft bij annulering op geen enkele wijze recht op vergoeding van door hem gemaakte (on)kosten.

Artikel 8.

Aansprakelijkheid: De organisatie (TopSpin Zwijndrecht en FiDocs BV) van het FiDocs Padel Business Open 2023 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen of blessures tijdens het evenement. Deelnemer verklaart hiermee akkoord te zijn door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9.

Toegang: Organisatie is te allen tijde gerechtigd ter eigen discretie deelnemers of anderen de toegang tot het FiDocs Padel Business Open 2023 te ontzeggen. Toegang tot het evenement kan bijvoorbeeld worden geweigerd als deelnemers zich niet aan de voorwaarden houden of toeschouwers zich ongepast gedragen. (Dit alles nogmaals ter discretie van de organisatie)

Artikel 10.

Annulering. Het FiDocs Padel Business Open 2023 kan worden geannuleerd of uitgesteld. De organisatie zal zich inspannen het event doorgang te laten vinden. Indien dat door omstandigheden niet slaagt, bijvoorbeeld door onvoldoende deelnemers of andere onvoorziene omstandigheden, rest annulering. De organisatie zal zich inspannen deelnemers daarvan tijdig en adequaat te informeren.

Artikel 11.

Anti-doping: Deelnemers dienen zich te houden aan de anti-dopingregels. Het nuttigen of het hebben van verboden stoffen is reden tot uitsluiting en verwijdering van het FiDocs Padel Business Open 2023.

Artikel 12.

Sportiviteit. Deelnemers dienen zich te houden aan de regels van het spel en worden geacht sportiviteit te tonen. Ongepast gedrag, onsportief gedrag en valsspelen is niet toegestaan en zal reden zijn tot uitsluiting en verwijdering van het FiDocs Padel Business Open 2023.

Vrijwaring voor letsel of schade:

Deelnemer verklaart hierbij door aanvinken van het: “terms and conditions hokje”, dat hij, FiDocs BV, Achterzeedijk 57, unit 65, 2992 SB te Barendrecht, volledig vrijwaart van iedere aansprakelijkheid voor letsel of schade, aan hem of derden, die voort vloeit of voort kan vloeien uit zijn deelname aan het FiDocs Padel Business Open 2023.

Deelnemer verklaart hierbij dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor letsel of schade, aan hem of derden, die voort vloeit of voort kan vloeien uit zijn handelen danwel niet handelen tijdens, voor of na deelname aan het FiDocs Padel Business Open 2023.

Deelnemer begrijpt en is zich bewust dat deelname aan het FiDocs Padel Business Open 2023 risico’s met zich mee kan brengen.

Deelnemer is zich van deze risico’s bewust en neemt deze volledig voor eigen rekening.

Deelnemer verklaart dat hij volledig gezond en geschikt is om deel te nemen aan deze activiteit, het FiDocs Padel Business Open 2023.

Deelnemer verklaart door aanvinken van de optie : Terms and Conditions, verder te begrijpen wat hij ondertekent en dat hij deze verklaring vrijwillig en met volledige kennis van zaken tekent.